• Air Estate AS
  • Balder Allé AS
  • Bergmoen
  • Coop Norge Handel AS
  • Frognermoen - Sverre Knutsen AS
  • Ferd Eiendom AS
  • MøllerGruppen Eiendom AS
  • Ragn-Sells AS
  • Solar Norge AS
  • Terje Sundby
  • Veidekke Eiendom AS

Medlemsoversikt

VI UTVIKLER GARDEMOENS BUSINESS PARK

Vi i Airsped AS mener det er positivt å være en del av et felleskap hvor vi kan bidra, og få nytte av et samarbeid med andre grunneiere. Air Estate AS forvalter for øyeblikket ikke flere eiendommer, og driften skjer hovedsakelig gjennom Airsped AS som er en speditør. Siden 2007 har vi holdt til i Gardermoen Næringspark, og det er inspirerende å være med på utviklingen av Gardermoen Næringsvel, og vi ser dette som et langvarig prosjekt hvor de store resultatene vil vise seg først om noen år. Den store målsettingen er at det blir skapt en verdi og popularitet i området som vil øke verdien av eiendommene. Air Estate har en ansatt og 3 550 000 i omsetning for 2011.

Tillbake til toppen ↑

Vi i Balder Allé 1 AS har stor tro på at området på Gardermoen vil utvikle seg positivt over tid. Området vil bli svært attraktivt etter hvert som flyplassen vokser, Jessheim blir en by og businessparken fylles med betydningsfulle aktører. Balder Allé 1 AS er mest opptatt av fellesskapet ved å være medlem i vellet. Det er god informasjonsflyt og godt samarbeid om utviklingsprosjekter - og området får en felles profil med en enhetlig markedsføring.

Tillbake til toppen ↑

Vi tror alle er best tjent med en samordnet utvikling og markedsføring av parken, og vi tok derfor initiativ til å organisere grunneierne i 2011. Resultatet er Gardermoen Næringsvel hvor vi selv også er medlem. Vi synes Næringsvellet har lagt opp en konstruktiv og realistisk arbeidsplan for å sikre de mål og visjoner grunneierne nå har samlet seg om. Vi er sikre på at vårt medlemskap i vellet er en god investering for at vi skal kunne realisere våre egne prosjekter i årene fremover.

Tillbake til toppen ↑

Coop Norge Handel AS er i gang med å bygge et sentrallager på mer enn 50 000 kvadratmeter i Gardermoen Business Park, og regner med å ha 300 ansatte på plass innen 2014. Det er forventet at 300 trailere vil kjøre inn og ut av lageret i døgnet. Det krever god plass og god planlegging. Coop Norge Handel AS har 1737 ansatte - 29 milliarder i omsetning i 2011.

Tillbake til toppen ↑

Frognermoen på 340 dekar har tilhørt gården Frogner i Ullensaker i generasjoner. Som ullsokninger er vi opptatt av at parken skal tilføre lokalsamfunnet noe positivt, blant annet at flere av de som i dag pendler til Oslo for å finne relevant arbeid til sin utdanning skal finne et fullgodt alternativ på Gardermoen. For å få til det er vi avhengige av å skape en robust helhet, pene omgivelser og effektiv kommunikasjon mot flyplassen og lokalt. Dette kan vi kun få til ved at grunneierne samarbeider, og derfor er vi med i Gardermoen næringsvel. For øvrig betyr Frogner fra gammelt av frodig mark, og målet vårt er å leve opp til navnet ved å gi gode vekstvilkår til de bedriftene som velger å flytte hit.

Tillbake til toppen ↑

Vi ønsket å gå inn som medlemmer i Gardermoen Næringsvel fordi vi mener at grunneierne er best tjent med å stå sammen om noen forhold ved utvikling av næringsparken.  Felles infrastruktur og overordnet markedsføring av området, vil skape større trygghet for virksomheter til å etablere seg på Gardermoen.  Dette er et typisk prosjekt innenfor vår eiendomsstrategi, og vi har som mål å jobbe for en bred og rask utvikling av hele næringsparken. Målsetningen er å tiltrekke seg etablering av attraktive leietakere som bidrar til at regionen fortsetter å være en av kommunene i Norge med høy veksttakt. Teamet består av 6 personer og de forvalter en eiendomsmasse på ca 100 000 kvm.

Tillbake til toppen ↑

MøllerGruppen Eiendom AS er medlem i Gardermoen Næringsvel for å knytte god kontakt med andre grunneiere i området, samt for å få en god informasjonsutveksling. I tillegg ønsker vi å bidra til en enhetlig profilering av området. Innenfor handel, logistikk og kontor har MøllerGruppen Eiendom AS mange utviklingseiendommer, også i samarbeid med andre aktører. Vi har forventninger om at området utvikles til å bli et attraktivt og velfungerende næringsområde. Et naturlig valg for etablering i regionen. Gjennom vårt medlemskap ønsker vi et høyt fokus på området gjennom samarbeid med andre grunneiere, med håp om at det gir en forutsigbar utvikling

Tillbake til toppen ↑

Etablerte seg og bygget nytt anlegg i Gardermoen Business Park Hovinmoen) i 1998. Vi er en totalleverandør av tjenester innen avfall og gjenvinning til hele regionen, og det er viktig for oss å ha en sentral beliggenhet. Vi ser et stort potensiale i leveranser av disse tjenestene under utviklingen av Gardermoen Business Park, både til bygge- og driftsfaser. For oss var det helt naturlig å inngå medlemskap.Vi er godt etablert i dag, og har et utbyggingspotensial på de ca 30 dekar, noe det foreligger planer om. Etterhvert som næringsutviklingen skjer i område, er vår målsetning å være en foretrukket «lokal» leverandør til prosjekter. Totalt teller Ragn-Sells sin Norske virksomhet 311 ansatte og omsatte i 2011 for 872,6 mill.kr.
Avdeling Gardermoen teller 14 ansatte og omsatte i 2011 for 44,2 mill.kr.

Tillbake til toppen ↑

Vi har gått inn som medlem i Gardermoen Næringsvel fordi vi ønsker å bidra og også påvirke utviklingen i området. Det er viktig for oss å sikre tilfredsstillende kvalitet på infrastruktur og layout slik at vi blir en del av en effektiv og inspirerende næringspark hvor både bedrifter og medarbeidere kan utvikles. Også et fungerende samarbeid mellom bedriftene er en målsetning. Våre forventinger til området er at det utvikles til en tiltalende, levende og dynamisk næringspark som har fokus på samlende effektive løsninger for bedriftene, og attraktive arbeidsplasser for våre medarbeidere. Solar Norge er allerede godt etablert, og har vært her siden 2002. Vi har absolutt en langsiktig horisont på vår plassering her på Gardermoen.

Tillbake til toppen ↑

Gårdbruker og bonde på Dølen Gård ved Jessheim.
Jeg er veldig spent på samarbeidet, og er med i Gardermoen Næringsvel for å få omregulert min tomt som i dag ligger innenfor Bergmoens område. Det skulle i utgangspunktet ikke gis byggetillatelse på tomten, men jeg aner nå en ny mulighet for å få dette på plass. Foreløpig vil jeg ha den omregulert for næringseiendom, og så får jeg ta stilling til hva jeg skal gjøre på tomten senere. Jeg er også med i et annet selskap som driver med næringseiendom så noe erfaring har jeg fra tidligere, men jeg anser meg selv som en amatør. Det er ikke såvidt jeg kan se, andre fordeler for meg som medlem foreløpig, men jeg tror at dette er et langsiktig prosjekt og muligheter vil komme.

Tillbake til toppen ↑

Veidekke Industri AS har vært etablert i Gardermoen næringspark i over 30 år, og Veidekke ASA er et stort konsern innen entreprenørvirksomhet, industri og eiendomsutvikling. Veidekke Eiendom AS vil ivareta utviklingen i tiden fremover. 
Vi har ønsket å gå inn i Gardermoen Næringsvel fordi vi ser at det ligger mange utfordringer og muligheter i årene fremover for at det skal bli en ledende næringspark. Det er mange ulike grunneiere på området, og vi mener derfor at det er svært viktig at vi samarbeider om en mest mulig helhetlig utvikling av området. Når vi i dette tilfellet er grunneier av en 190 dekar stor eiendom, er det helt naturlig å også være med i den videre utviklingen. 6100 ansatte og omsatte for 18 milliarder i 2011.

Tillbake til toppen ↑